VODOVOD BRAČ d.o.o.
     Mladena Vodanovića 23; 21400 Supetar
Više je savršenstva u kaplji vode,
nego u bilo kojem stroju
kojeg je čovjek napravio.
Albert Einstein
tel:  021 / 631-141
       021 / 631-511
fax: 021 / 630-621

e-mail: vodovod-brac@st.t-com.hr

OIB: 
45854645558
M.B.: 3042251

IBAN: HR2223300031500045040 za plaćanje računa vodnih usluga (voda i odvodnja otpadnih voda), otvoren kod Splitske banke d.d.

IBAN: HR2623300031100028511 za plaćanje računa ostalih usluga, otvoren kod Splitske banke d.d.